• مراجعه به شرکت سبد گردان نجم

  Step One Description

  مرحله اول
 • ارائه مدارک هویتی‌(شناسنامه و کارت ملی)

  Step Two Description

  مرحله دوم
 • تکمیل فرم ارزیابی سرمایه گذاری

  Step Three Description

  مرحله سوم
 • انعقاد قرارداد سبدگردانی

  مرحله چهارم
 • واریز سرمایه یا تسلیم اوراق بهادارو سهام

  مرحله پنجم
 • دریافت شناسه کاربری و رمز عبور

  مرحله ششم